Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed
Salgs-og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, øvrigt salg og leverancer mv. fuldt ud, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Annullering og ændring af ordrer: Enhver skriftlig accept af fremsendte tilbud er bindende for køber. Efter modtagelsen af ordreaccept, er ordren videregivet til produktion, og kan herefter ikke ændres.

Udgangspunktet om 14 dages fortrydelsesret i forbrugerkøb bortfalder, da der er tale om varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato. Tilbud afgives ligeledes med forbehold for købers eventuelle/nødvendige ændringer til størrelse, farvevalg mv. samt tilvalgsprodukter. Der tages dog et generelt forbehold for uventede og pludselige prisstigninger, grundet i eksempelvis råvarermarkedet.

3. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms såfremt det ikke fremgår tydeligt af tilbuddets ordlyd.

4. Betaling
Betaling skal normalvis ikke foretages forud. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som dato plus antal af kalenderdage angivet under betaling.

Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,00 % pr. påbegyndt måned.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af evt. fejl eller mangler ved leverancen samt modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret.

6. Levering
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til aftale med køber bringer det solgte til køber.

Leveringstiden fastsættes af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse.

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet under pkt. 9 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

Leverancen omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte ydelser, og købers ordrebetingelser er kun gældende, når de udtrykkeligt er anerkendt af sælger.

Leveringssted er den i ordrebekræftelsen nævnte adresse.

Omfatter leverancen montering skal specielt anføres, at der er tale om standard montage, som udføres ud fra gældende specifikationer, retningslinjer samt montørernes skøn på det pågældende montagested.

Medmindre andet skriftligt fremgår af ordrebekræftelsen, så er følgende arbejder og materialer normalt udenfor vor leverance: Hugning, faststøbning, udvendig tilpasning af beklædning, øvrige bygningsdele mv. samt indvendig aptering, udvendig og indvendig efterreparation af enhver art samt evt. afsluttende fugearbejder og alle former for el arbejder, herunder fremføring af fødestrøm til portautomatik afsluttet med 230V hunstik, eller forlængerledning, indenfor en afstand af 0,4 meter fra det sted, hvor portautomatikken skal placeres. For industriautomatik typisk 400V.

Underlaget under portens anslag skal være i vater for at sikre, at bundlæbetætningen slutter bedst muligt til mod underlag. Indvendige karmdele / vægge skal være i vater og i plane flader. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan det efter montørernes skøn være nødvendigt at udføre opklodsning bag skinner mv.

I forbindelse med montageopgaver i eksempelvis ældre bygninger eller lignende, hvor konstruktioner er meget ude af lod og vater, skal køber være særlig opmærksom på, at der i disse tilfælde skal påregnes udvendige efterreparationer, afsluttende beklædningsarbejde, fugearbejde mv. Der tages generelt forbehold for revner, afskalning og løse mursten i forbindelse med montering ved eksempelvis skalmurer, enkeltstensmurer eller øverste række af mursten. I enkelte tilfælde, i forbindelse med montering af karmdele i eksempelvis aluminium, tages der forbehold for mindre mellemrum i samlingerne mellem top- og sideprofiler grundet konstruktionsmæssige, materialemæssige påvirkninger i form af vrid/spændinger samt at arbejdet udføres på montagestedet med håndværktøj. Det kan i enkelte tilfælde været nødvendigt for montørerne at flytte karmopbygningen væk fra oprindelig placering grundet manglende forankringsmuligheder.

Skal montagen udføres, hvor vægge og lofter er fuldspartlet, pudset eller på anden vis helt glatte, uden synlige fæstningsmuligheder, skal der på montagedagen foreligge tegninger af underliggende skruefast konstruktion eller markeringer heraf. Foreligger dette ikke, tages der forbehold for eventuelle skrue-/borehuller. Ved enhver montering eller demontering tages der forbehold for beskadigelse af umarkerede skjulte / ikke synlige, indbyggede installationer, såsom EL, VVS mv.

I forbindelse med standard montage vil vore montører udføre arbejdet i henhold til praksis og almindelig standard, hvor tæthed i forhold til vejrlig samt særligt U-værdi mv. er det væsentligste parameter, hvorfor der tages forbehold for eventuel slitage på portens anslag mod læbetætningerne i siderne.

Ved facadelinie forsøges bedst mulige visuelle udtryk opnået mellem 2 porte eller flere, eller sammenhængende mellem port og matchende sidedør. Der vil ikke altid kunne garanteres 100% lighed mellem gennemgående linier, som kan skyldes konstruktionsmæssige forhold eller begrænsninger i produktionsmæssige forhold som følge af specifikationer i mål. Vedrørende sidedøre fremgår døråbningens mål af fremsendte tilbud. Dette mål fratrækkes min. 24 mm. i bredde og min. 15 mm. i højde i henhold til gældende montagevejledning samt gældende lovgivning. Medmindre det fremgår skriftligt af fremsendte tilbud, at der er tale om udvendige karmmål på sidedøren. Særligt skal anføres, at gennemgangsbredden reduceres med min. 150 mm. i forhold til døråbningens mål.

I forbindelse med enhver montering udføres afsluttende, grundig og generel smøring af diverse beslag, køreruller, torsionsfjedre samt øvrige bevægelige komponenter. Dette udføres både med fedtholdige og olieholdige produkter, hvorfor der tages forbehold for eventuelle dryp og pletter på underlag, medmindre underlaget er afdækket i arbejdsområdet (typisk 3500-4000 mm. i dybden) med træplader eller lignende materiale.

På trods af montørernes mangeårige erfaring og forsigtighed i forbindelse med demontering af eksisterende porte, kan der være mange uforudsete eller ikke-synlige forhold, såsom løse mursten, løs gasbeton, løse lecablokke, sætningsrevner, gennemtærede konstruktionsdele såsom overliggere, bærende søjler eller lignende. Disse forhold kan medføre nødvendige efterreparationer, hvorfor der tages forbehold for enhver form for ikke-forsætlige hændelser i forbindelse med demonteringen, som udføres af sælger.

Montering foretages af en eller flere gange efter sælgers skøn – når de fornødne arbejder er udført – og der findes fast plant gulv, og dette er ryddet og tilgængelig i henhold til ordrebekræftelsen. Såfremt der ikke er et frit og ryddet arbejdsområde i forbindelse med montage, vil køber debiteres for den forsinkelse, dette måtte medføre i henhold til vore gældende timesatser pr. påbegyndt time. Dette gælder også i de enkeltstående tilfælde, hvor montageudførelsen udsættes grundet disse forhold.

Vore montagebiler skal kunne køre helt frem til portåbningerne på montagestedet.

Til vore montørers rådighed skal stilles følgende:
Stikkontakter umiddelbart ved arbejdsstedet (230V, 10A – for håndværktøj).

Sælger sørger for at montagestedet er ryddeligt efter afsluttet montage. Emballage, såsom flamingo, pap og plastik medtages af sælger og afleveres til genbrug. I nogle tilfælde fejes underlaget, men det påhviler køber eventuelt at støvsuge.

Øvrige arbejder, der skal udføres sammen med vor montering, skal udføres uden forsinkelse efter vore montørers anvisninger, f.eks. faststøbning, inddækning, glasmontering og el-installation. Udgifter, der skyldes manglende opfyldelse af ovennævnte betingelser, faktureres efter sælgers normale satser for arbejdsløn, kørsel, ophold m.m.

7. Produkt og produktændringer
Alle vore porte produceres i henhold til gældende EU-standarder/normer, hvoraf alle klassificeringer som minimum opfyldes i forhold til vandmodstand, vindlast, u-værdier, luft permeabilitet samt lydisolering.

Alle vore porte produceres med henblik på at skabe det bedst mulige symmetriske facadeudtryk i henhold til portenes specifikke åbningshøjder fra underlag og op efter (typisk tilpasses bund- og topsektion). Vedrørende model Gudhjem, hvor fyldningerne i portens sektioner er præfabrikeret, medfører dette væsentlige begrænsninger i mulighederne for tilpasning af sektionssammensætningen i forhold til åbningshøjden, hvorfor der i nogle tilfælde vil være forskellige afstande mellem sektionssamlinger samt fyldningerne i portens sektioner, hvilket der tages forbehold for.


Som standard leveres alle porte hvide indvendigt (nærmeste RAL kode er 9010 / REN HVID) Det påhviler køber og er købers ansvar at informere Skjold Porte skriftligt inden udfærdigelse af ordrebekræftelse, såfremt det ønskes at den indvendige side skal males i specialfarve.​

I forbindelse med skadessager, ved eksempelvis påkørsel, er det kundens ansvar at oplyse om eventuelt flere porte med facadelinie eller tilhørende sidedør med facadelinie. Dette er vigtigt, for at vi bedst muligt kan udfærdige et dækkende tilbud tilsvarende eksisterende forhold. Der tages dog forbehold for produktændringer i design samt nuance- og farveforskelle.

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

8. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber ved synlige mangler omgående ved modtagelse, og ellers inden 5 kalenderdage efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers suveræne skøn vil evt. mangler konstateret efter udløb af fristen på 5 dage fra modtagelsen, evt. blive anerkendt.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret.

Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til ovenstående ikke inden for rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret,påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. Garanti ydes for fejlfri materialer, således at fejl og mangler afhjælpes hurtigst muligt uden beregning. Garantien gælder fra afsluttet montage. Forudsætning for garantien er normal brug, regelmæssig smøring (2-3 gange årligt) af kuglelejer i køreruller – skinner – samt øvrige sliddele, samt regelmæssig smøring af gummikantlister med silikonespray. Der ydes 5 års garanti på portautomatikken. Dog forudsættes dette, at der bliver foretaget autoriseret serviceeftersyn hver 12. måned. Endvidere ydes der 10 års garanti mod delaminering (pladeslip) eller gennemrustning af portbladet (undtaget ved uudbedret skade). Garantien omfatter ikke sliddele på porten. Det er en forudsætning for garantien, at alle reparationer ved leverancen i garantiperioden udføres af leverandøren.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger fra enhver forpligtelse.

9. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Force Majeure, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør eller uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse / aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 9.

10. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Idet omfang intet andet ikke følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Produktansvarsforsikring er tegnet i et anerkendt forsikringsselskab.

11. Transport af rettigheder og pligter.
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

12. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret​.

Kontakt os

Ring til os på:

Sociale medier

facebook-1  instagram

Skjold Porte ApS

CVR​: 37095478

Linåvej 60, 8600 Silkeborg​

Klik her for rutevejledning